Zavolejte mi kliknutím zdarma phone-solid.svg

Je povinností majitele domu zřídit a udržovat společnou televizní anténu ?

Jedním z mnoha opakujících se dotazů je problematika společných televizních antén (STA), respektive povinnosti majitele domu právě ve vztahu k STA. Níže proto přináším některé modelové situace a vysvětlení Českého telekomuniačního úřadu k jednotlivým možnostem.

Společná televizní anténa

V mnoha domech jablko sváru. Mít či nemít, opravovat či zrušit a je vůbec povinnost majitele domu jí zřídit a udržovat ?

Odpovědi na tyto otázky jsem čerpal ze stanoviska vydaného Odborem kontroly a ochrany spotřebitele Českého telekomunikačního úřadu vydanáho pod číslem jednacím ČTÚ-29 655/2009-620 pod názvem :

Odpovědi na nejčastější dotazy k ustanovení § 104 odst. 16 písm. a) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Stanovisko popisuje řadu situací a postoj ČTÚ k jejich řešení.

STA

Ukládá vlastníkovi nemovitosti nějaký právní předpis povinnost umožnit příjem digitálního signálu přes STA, a pokud ano, v jakém rozsahu? Zda pouze veřejnoprávní MUX, nebo je vlastník povinen zajistit příjem všech volně šířených digitálních programů?

Vlastník domu je podle § 104 odst. 16 zákona o elektronických komunikacích povinen umožnit (nikoliv zajistit, zřídit a udržovat) uživateli bytu příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná povinnost vlastníka se vztahuje pouze k umožnění příjmu programů prvotně šířených, nikoliv k umožnění příjmu vysílání převzatého, např. vysílání v televizním kabelovém rozvodu (TKR, bližší vysvětlení problematiky prvotního a převzatého vysílání viz v odpovědi na otázku č. 2), avšak bez ohledu na to, zda jde o vysílání provozovatele vysílání televizního nebo rozhlasového, s licencí nebo provozovatele vysílání ze zákona, nebo zda jde o provozovatele vysílání celoplošného, regionálního nebo místního, jakož i bez ohledu na technologii šíření vysílání, za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality.

Žádný platný právní předpis neukládá vlastníkům domů povinnost zřídit nebo provozovat a udržovat společnou televizní anténu (STA lze tudíž i kdykoliv zrušit, pokud tomu nebrání existující soukromoprávní závazek – nejčastěji ujednání v nájemní smlouvě). STA je však proti individuálnímu způsobu příjmu rozhlasového a televizního vysílání vhodný způsob řešení, a to jak z hlediska technického (např. kvalita příjmu), tak i z hlediska stavebního (zatížení nemovitosti individuálními zařízeními při větším počtu uživatelů). Pokud vlastník domu zajišťuje sám příjem rozhlasového a televizního vysílání prostřednictvím STA, pak se jako vhodnější jeví zrekonstruovat STA, protože v opačném případě je povinen umožnit uživateli bytu instalaci zařízení pro příjem digitálního rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání podle předchozího odstavce. Instalaci přijímacího zařízení si pak zajišťuje uživatel bytu sám na své náklady. Současně platí, že náklady na rekonstrukci STA, popř. na vybudování nového STA nemusí nést toliko vlastník nemovitosti (pokud jej k tomu nezavazuje soukromoprávní závazek – smlouva). Není rovněž vyloučeno, aby se za účelem vybudování STA sdružili sami uživatelé a na vlastní náklady si STA nechali zřídit (za podmínek § 104 odst. 16 zákona o elektronických komunikacích).

Způsoby rekonstrukce STA jsou popsány v materiálu „Stanovisko technické pracovní skupiny NKS č. 01/2007 k řešení příjmu digitální televize (DVB-T) prostřednictvím STA“ http://i.iinfo.cz/urs-att/STA-122825469127099.pdf. Český telekomunikační úřad jednoznačně nedoporučuje v něm uvedený způsob „převod na analogové kanály PAL v kmitočtovém pásmu VHF“ nejen z důvodu ztráty všech výhod DVB-T, ale i s ohledem na budoucí využití tohoto pásma.

Majitel domu v minulosti zrušil STA s odůvodněním, že v domě je možnost připojení na TKR. Dům je po rekonstrukci a majitel nechce povolovat stavbu individuálních antén.

Příjem prostřednictvím TKR šířených programů převzatých ze zemských nebo satelitních vysílačů nelze považovat za splnění povinnosti vlastníka domu umožnit uživateli bytu příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná povinnost vlastníka se týká pouze programů prvotně šířených, nikoliv programů převzatých šířených v TKR. V TKR jsou prvotně šířeny pouze některé programy, a to takové, na které má jejich provozovatel vysílání příslušnou licenci k vysílání šířeného prostřednictvím kabelových systémů od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Přehled provozovatelů prvotně šířených programů v kabelových rozvodech lze nalézt na adrese http://www.rrtv.cz/. V případě požadavku uživatele bytu na příjem prvotně šířeného programu zemským nebo satelitním vysílačem, má vlastník domu povinnost podle § 104 odst. 16 písm. a) zákona o elektronických komunikacích. Případné spory mezi vlastníkem domu a uživatelem bytu o rozsahu těchto povinností rozhoduje na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s Českým telekomunikačním úřadem. Ten, na žádost stavebního úřadu měřením zjistí zejména, zda je splněna podmínka, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Posouzení a rozhodnutí ve sporu náleží stavebnímu úřadu.

Majitel domu chce zrušit starou STA s tím, že v domě je TKR, nechce povolit ITA po rekonstrukci domu, protože by byla narušena fasáda nebo střecha

Vlastník domu je podle § 104 odst. 16 zákona o elektronických komunikacích povinen umožnit (nikoliv zajistit, zřídit) uživateli bytu příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná povinnost vlastníka domu se vztahuje pouze k umožnění příjmu programů prvotně šířených, nikoliv k umožnění příjmu vysílání převzatého, např. vysílání kabelové televize (TKR, bližší vysvětlení problematiky prvotního a převzatého vysílání viz v odpovědi na otázku č. 2), avšak bez ohledu na to, zda jde o vysílání provozovatele vysílání televizního nebo rozhlasového, slicencí nebo provozovatele vysílání ze zákona, nebo zda jde o provozovatele vysílání celoplošného, regionálního nebo místního, jakož i bez ohledu na technologii šíření vysílání, za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Tato povinnost není splněna umožněním přijímat programy, u nichž se nejedná o prvotně šířené programy (tzv. převzaté vysílání). To znamená, že i pokud je v domě instalována kabelová televize, má vlastník domu povinnost umožnit uživateli bytu zřídit si a instalovat na vlastní náklady zařízení pro příjem požadovaných programů (např. individuální anténu). Totéž platí i v případě, že uživatel bytu má zájem přijímat program (y), jehož (jejichž) příjem není zajištěn STA. Případné spory mezi vlastníkem domu a uživatelem bytu o rozsahu těchto povinností rozhoduje na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s Českým telekomunikačním úřadem. Ten, na žádost stavebního úřadu měřením zjistí zejména, zda je splněna podmínka, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Posouzení a rozhodnutí ve sporu náleží stavebnímu úřadu.

Pokud je uživatel bytu s nabídkou TKR spokojen, není důvod ustanovení § 104 odst. 16 písm. a) zákona o elektronických komunikacích využívat.

V památkově chráněném domě není zajištěn příjem Rozhlasového a televizního vysílání žádným způsobem (TKR, STA, ani není povolena stavba individuálních antén). Je možné použít pouze pokojové antény, které v nižších patrech na straně domu odvrácené od vysílače poskytují nepoužitelný signál. Jak zajistit vyhovující příjem alespoň některých programů?

Na pokojovou anténu lze realizovat příjem pouze v místech s dostatečně silným a kvalitním signálem. Podle § 104 odst. 16 zákona o elektronických komunikacích je vlastník domu povinen umožnit (nikoliv zajistit, zřídit) uživateli bytu příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového atelevizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Spory mezi vlastníkem domu a uživatelem bytu o rozsahu těchto povinností, rozhoduje na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s Českým telekomunikačním úřadem. Pokud však není možno ze stavebně technických důvodů (podmínky stanovené pro památkově chráněný objekt) instalovat v domě takováto technická zařízení, pak tato stavebně technická omezení automaticky omezují i právo plynoucí uživateli bytu z ustanovení § 104 odst. 16 zákona o elektronických komunikacích. Příjem programů je možné zajistit prostřednictvím telefonní linky, příp. využitím internetových televizí.

Majitel domu nechce rekonstruovat STA pro příjem DVB-T, protože STA je zastaralá a bylo by to drahé, příjem lze údajně realizovat na pokojové antény.

Na pokojovou anténu lze realizovat příjem pouze v místech s dostatečně silným a kvalitním signálem. I v tomto případě je vlastník domu podle § 104 odst. 16 zákona o elektronických komunikacích povinen umožnit (nikoliv zajistit, zřídit) uživateli bytu příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná povinnost vlastníka domu se vztahuje pouze k umožnění příjmu programů prvotně šířených, nikoliv k umožnění příjmu vysílání převzatého, např. vysílání kabelové televize (TKR, bližší vysvětlení problematiky prvotního a převzatého vysílání viz v odpovědi na otázku č. 2), avšak bez ohledu na to, zda jde o vysílání provozovatele vysílání televizního nebo rozhlasového, provozovatele vysílání s licencí nebo provozovatele vysílání ze zákona, nebo zda jde o provozovatele vysílání celoplošného, regionálního nebo místního, jakož i bez ohledu na technologii šíření vysílání, za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Instalaci zařízení pro příjem rozhlasového a televizního vysílání si zajišťuje uživatel sám na své náklady. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti uživatelů a vlastníků vyplývající ze soukromoprávních závazků. Případné spory mezi vlastníkem domu a uživatelem bytu o rozsahu těchto povinností rozhoduje na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s Českým telekomunikačním úřadem. Ten, na žádost stavebního úřadu měřením zjistí zejména, zda je splněna podmínka, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Posouzení a rozhodnutí ve sporu náleží stavebnímu úřadu.

V současné době máme v STA rozváděny 4 české analogové programy (ČT1, ČT2, Nova a Prima) a 4 zahraniční satelitní programy. Vlastník domu chce anténu upravit pro příjem 6 českých digitálních programů (přidat ČT4 a ČT24). Máme nárok na zajištění příjmu ostatních českých digitálních programů?

Vlastník domu obecně nemá povinnost Vám zajišťovat příjem jakýchkoliv programů, pokud mu tato povinnost neplyne ze soukromého právního závazku (nejčastěji nájemní smlouvy). Podle § 104 odst. 16 zákona o elektronických komunikacích má však povinnost umožnit uživateli bytu příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná povinnost vlastníka se vztahuje pouze k umožnění příjmu programů prvotně šířených. Můžete tudíž požadovat umožnění příjmu vlastní individuální anténou zbývajících zemských digitálních televizních programů prvotně vysílaných provozovateli s licencí a vlastní satelitní anténou programů prvotně vysílaných provozovateli televizního vysílání šířeného prostřednictvím družice. Seznam provozovatelů a programů prvotního vysílání naleznete na adrese http://www.rrtv.cz. Zahraničních programů se toto ustanovení netýká (jejich provozovatelé nejsou držiteli licence Rady pro rozhlasové a televizní vysílání České republiky nebo jde o tzv. převzaté vysílání podle zákona č. 231/2001 Sb., na které se povinnost podle § 104 odst. 16 zákona o elektronických komunikacích nevztahuje). Případné spory mezi vlastníkem domu a uživatelem bytu o rozsahu těchto povinností rozhoduje na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s Českým telekomunikačním úřadem. Ten, na žádost stavebního úřadu měřením zjistí zejména, zda je splněna podmínka, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Posouzení a rozhodnutí ve sporu náleží stavebnímu úřadu.

Mám povinnost umožnit příjem pomocí satelitu, když jsem v domě zajistil příjem rozvodem STA (mám nově zrekonstruovanou střechu)?

Ano, pokud STA nerozvádí požadovaný program provozovatele vysílání prvotně šířený prostřednictvím družice, má uživatel právo s odvoláním na § 104 odst. 16 zákona o elektronických komunikacích požadovat po vlastníku splnění zde uvedené povinnosti, umožnit příjem rozhlasového a televizního vysílání. Případné spory mezi vlastníkem domu a uživatelem bytu o rozsahu těchto povinností rozhoduje na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s Českým telekomunikačním úřadem. Ten, na žádost stavebního úřadu měřením zjistí zejména, zda je splněna podmínka, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Posouzení a rozhodnutí ve sporu náleží stavebnímu úřadu.

Musím udržovat STA, když 90 % nájemníků má zajištěn příjem jiným způsobem?

Vlastník domu je podle § 104 odst. 16 zákona o elektronických komunikacích povinen umožnit (nikoliv zajistit, zřídit) uživateli bytu příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná povinnost vlastníka se vztahuje pouze k umožnění příjmu programů prvotně šířených, nikoliv k umožnění příjmu vysílání převzatého, např. vysílání kabelové televize (TKR, bližší vysvětlení problematiky prvotního a převzatého vysílání viz v odpovědi na otázku č. 2), avšak bez ohledu na to, zda jde o vysílání provozovatele vysílání televizního nebo rozhlasového, slicencí nebo provozovatele vysílání ze zákona, nebo zda jde o provozovatele vysílání celoplošného, regionálního nebo místního, jakož i bez ohledu na technologii šíření vysílání, za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Tato povinnost není splněna umožněním příjmu těch programů, u nichž se nejedná o prvotně šířené programy (tzv. převzaté vysílání). To znamená, že i pokud je v domě instalována kabelová televize, má vlastník domu povinnost umožnit uživateli bytu zřídit si a instalovat na vlastní náklady zařízení pro příjem požadovaných programů (např. individuální anténu). Případné spory mezi vlastníkem domu a uživatelem bytu o rozsahu těchto povinností rozhoduje na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s Českým telekomunikačním úřadem. Ten, na žádost stavebního úřadu měřením zjistí zejména, zda je splněna podmínka, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Posouzení a rozhodnutí ve sporu náleží stavebnímu úřadu.

Pokud na straně vlastníka nemovitosti neexistuje vůči uživatelům (nájemníkům) soukromoprávní závazek udržovat STA (plynoucí např. z nájemní smlouvy apod.), pak takovou povinnost nelze dovozovat z ustanovení § 104 odst. 16 zákona o elektronických komunikacích.

V domě je funkční STA, majitel domu nechce povolit individuální anténu (ITA).

Vlastník domu je podle § 104 odst. 16 zákona o elektronických komunikacích povinen umožnit (nikoliv zajistit, zřídit) uživateli bytu příjem rozhlasového a televizního vysílání

provozovatelů vysílání podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná povinnost vlastníka se vztahuje pouze k umožnění příjmu programů prvotně šířených, nikoliv k umožnění příjmu vysílání převzatého, např. vysílání kabelové televize (TKR, bližší vysvětlení problematiky prvotního a převzatého vysílání viz v odpovědi na otázku č. 2), avšak bez ohledu na to, zda jde o vysílání provozovatele vysílání televizního nebo rozhlasového, slicencí nebo provozovatele vysílání ze zákona, nebo zda jde o provozovatele vysílání celoplošného, regionálního nebo místního, jakož i bez ohledu na technologii šíření vysílání, za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Pokud má uživatel bytu zájem přijímat jin() prvotně šířený (é) program (y), jehož (jejichž) příjem není zajištěn STA, pak povinností vlastníka je umožnit uživateli bytu tento příjem, např. individuální nebo satelitní anténou, jejíž instalaci si zajišťuje uživatel bytu sám a na vlastní náklady.

V opačném případě, pokud prostřednictvím STA je zajištěn příjem uživatelem požadovaných programů (v příslušné lokalitě prvotně šířené programy), pak by zřejmě uplatňovaný nárok na instalaci individuální antény mohl být s úspěchem odmítnut, zejména pokud by tím byla výrazněji zatížena dotčená nemovitost. Případné spory mezi vlastníkem domu a uživatelem bytu o rozsahu těchto povinností rozhoduje na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s Českým telekomunikačním úřadem. Ten, na žádost stavebního úřadu měřením zjistí zejména, zda je splněna podmínka, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Posouzení a rozhodnutí ve sporu náleží stavebnímu úřadu

Majitel domu nechce povolit instalaci satelitu ani individuální antény, protože je dům po rekonstrukci a došlo by k narušení fasády domu.

Vlastník domu je podle § 104 odst. 16 zákona o elektronických komunikacích povinen umožnit (nikoliv zajistit, zřídit) uživateli bytu příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového atelevizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Instalaci zařízení pro příjem rozhlasového a televizního vysílání si zajišťuje uživatel sám na své náklady. Spory mezi vlastníkem domu a uživatelem bytu o rozsahu těchto povinností rozhoduje na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s Českým telekomunikačním úřadem. Ten, na žádost stavebního úřadu měřením zjistí zejména, zda je splněna podmínka, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Posouzení a rozhodnutí ve sporu náleží stavebnímu úřadu

Společenství vlastníků se rozhodne zrušit stávající STA, která byla součástí domu, a nájemníci za ni řádně platili. Většina rozhodne, že se všichni připojí na TKR. Několik obyvatel domu (většinou důchodci, kteří nechtějí platit za TKR) požaduje, aby STA byla zrekonstruována na příjem digitální televize (DVB-T) ze společných prostředků domu (z fondu oprav). Většina vlastníků bytů s tím nesouhlasí.

.

Vlastník domu je podle § 104 odst. 16 zákona o elektronických komunikacích povinen umožnit (nikoliv zajistit, zřídit a udržovat) uživateli bytu příjem rozhlasového a televizního vysílání provozovatelů vysílání podle zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná povinnost vlastníka se vztahuje pouze k umožnění příjmu programů prvotně šířených, nikoliv k umožnění příjmu vysílání převzatého, např. vysílání kabelové televize (TKR, bližší vysvětlení problematiky prvotního a převzatého vysílání viz v odpovědi na otázku č. 2), avšak bez ohledu na to, zda jde o vysílání provozovatele vysílání s licencí nebo provozovatele vysílání ze zákona, nebo zda jde o provozovatele vysílání celoplošného, regionálního nebo místního, za podmínky, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Tato povinnost není splněna umožněním přijímat programy, u nichž se nejedná o prvotně šířené programy (tzv. převzaté vysílání). To znamená, že i pokud je v domě instalována kabelová televize, má vlastník domu povinnost umožnit uživatelům bytu (kteří nechtějí kabelovou televizi) zřídit si a instalovat na vlastní náklady zařízení pro příjem požadovaných programů (např. STA nebo individuální anténu). Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti uživatelů a vlastníků vyplývající ze soukromoprávních závazků.

Spory mezi vlastníkem domu a uživatelem bytu o rozsahu těchto povinností rozhoduje na návrh jedné ze stran sporu příslušný stavební úřad v součinnosti s Českým telekomunikačním úřadem. Ten, na žádost stavebního úřadu měřením zjistí zejména, zda je splněna podmínka, že v místě příjmu je signál přiměřené kvality. Posouzení a rozhodnutí ve sporu náleží stavebnímu úřadu.

Takže povinnost pro majitele domů není, ale ...

Nic není jen černé a bílé. Jako to může dopadnout, když v domě STA není, nedejbože si majitelé bytů odsouhlasí, že stávající zruší, si přečtěte v příspěvku Společná televizní anténa ano či ne

Považujete uvedené informace za přínosné ? Podělte se o ně s ostatními prostřednictvím sociálních sítí !

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.